Ph.D. Degree (in Sanskrit) awarded to Shri Shivgopal Mishra
Shri Shivgopal Mishra
The Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishvavidyalaya (Ramtek - Nagapur, Maharashtra) awarded the Ph.D. degree (in Sanskrit) to Shri Shivgopal Mishra, Asst. Examination Secretary, Bhavan's Sanskrit Examinations Dept., at the convocation held on 5th March, 2017, at Ramtek (Nagpur).
Shri Shivgopal Mishra completed his research work 'Critical study of Kashika-vriti and Siddhanta-kaumudi' (both the works based on Panini's grammar Ashtadhyayi) under the guidance of Dr. Smt. Kala Acharya, Director, K.J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham, Vidyavihar, Mumbai.
Shri S.G. Mishra passed his Purva-madhyama and Uttara-madhyama exams. (1996-1999) at Thakur Vindhyeshwari Sanskrit Mahavidyalaya (Itawa, M.P.), and completed his studies for Shastri (B.A.) and Acharya (M.A.) (in Vyakarana-shastra) of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi; at the Bhavan's Mumbadevi Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya (during 2000-2004).
Shri Mishra was awarded the Gold-medal at the national Sanskrit competition (in Navya-vyakarana, Sidhanta-kaumudi) organized at Rashtriya Sanskrit Sansthan, Lucknow, in December, 2002. Some of his Sanskrit articles are published in the Journals published from Simla, Chennai and Kolkata.
QUICK LINKS
  Bhavan's Books   Periodicals   Our Websites   Bhavan's (H.O), Mumbai
 
Online Bookstore
Locate A Store
Catalogue
Book Enquiry
 
Bhavan's Journal
Bhavan's Navneet
Navneet Samarpan (Gujarati)
Dimdima
Bharatiya Vidya
Samvid
Astrological Journal
 
www.dimdima.com
www.dimdimamagazine.com
www.navneetsamarpan.com
www.navneethindi.com
www.amritabharati.info
Gandhi Institute Website
www.bhavanslibrary.org
www.events.bhavans.info
 
Bhavans Kala Kendra
Bharatiya Sangeet & Nartan Shikhsapeeth
Jyotish Bharati
Bhavan's Library
Sanskrit Studies
Forthcoming Events
--: Bhavan - Chowpatty
--: Bhavan - Andheri