1. General Books
 2. Samvid Sanskrit Series
 3. Saral Sanskrit (English)
 4. Saral Sanskrit (Gujarati)
 5. Saral Sanskrit Shikshak (Hindi)
 6. Saral Sanskrit (Marathi)
 7. Saral Sanskrit Shikshak
 
Total 30 books in Hindi (Click Here)
Total 8 books in Gujarati (Click Here)
Total 36 books in Kannada (Click Here)
Total 8 books in Marathi (Click Here)
Total 9 books in Tamil (Click Here)

SANSKRIT BOOKS : General Books
 1. Advaita Vedanta Sara by P.S. Narasimhan
 2. Abhinava jyotirdharaah by B.B. Purohit
 3. Chhando Darsanam (In English & Sanskrit) by Rishi Daivarata
 4. Jawahara Jeevanam by B. Velankar
 5. Jawahara-Taranginee by Prof. S.B. Warnekar
 6. Jayadeva Padmavatheeyam by K.S. Rishi
 7. Kavyonmeshah by Harishchandra Renapurkar
 8. Padmavathi Jayadevan by K.S. Rishi
 9. Prithvi Vallabham(Sanskrit Drama) by K.M.Munshi
 10. Rasika Ramana Kavyam: Satyashodhanam (Gandhiji's Autobiography) by Hosakere Nagappa Sastri
 11. Srimad Budha Bhagavatam by Hosakere Nagappa Sastri
 12. Stotra-Bharati Kanthahar Part I : (Sanskrit Shloka with Hindi Meaning) by Swami Sri Bharati Krishna Tirtha
 13. Stotra-Bharati Kanthahar Part II : (Sanskrit Shloka with Hindi Meaning) by Swami Sri Bharati Krishna Tirtha
 14. Swanth Sukhay by Narmada Shankar Sastri
For more information on availability, price etc please contact:
webmaster@bhavans.info
 
QUICK LINKS
  Bhavan's Books   Periodicals   Our Websites   Bhavan's (H.O), Mumbai
 
Online Bookstore
Locate A Store
Catalogue
Book Enquiry
 
Bhavan's Journal
Bhavan's Navneet
Navneet Samarpan (Gujarati)
Dimdima
Bharatiya Vidya
Samvid
Astrological Journal
 
www.dimdima.com
www.dimdimamagazine.com
www.navneetsamarpan.com
www.navneethindi.com
www.amritabharati.com
Gandhi Institute Website
www.bhavanslibrary.org
www.events.bhavans.info
 
Bhavans Kala Kendra
Bharatiya Sangeet & Nartan Shikhsapeeth
Jyotish Bharati
Bhavan's Library
Sanskrit Studies
Forthcoming Events
--: Bhavan - Chowpatty
--: Bhavan - Andheri